Podmínky pro přístup a užití webových stránek www.handiwork.cz

Vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a uživatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).

1. Smluvní strany

1.1. Poskytovatel: obchodní společnosti DATATRADE s.r.o. organizační složka, IČO: 28592913, se sídlem Hradní́ 27/37, 710 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ostravě, vl. č. AX 1043. (dále jen "poskytovatel").

1.2. Uživatel: je fyzická nebo právnická osoba, která dokončí registraci na handiwork.cz prostřednictvím registračního formuláře (dále jen "uživatel")

2. Předmět

2.1. Předmětem smlouvy je umožnění přístupu a užití webového rozhraní pro provozování obchodu se službami a zbožím na internetu nebo internetové prezentace, průběžná aktualizace rozhraní, technická podpora a doplňkové služby dle dohody smluvních stran.

2.2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká na základě těchto VOP, přičemž tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran a jejich vzájemný vztah.

2.3. Právní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

3. Vymezení základních pojmů

3.1. Služba handiwork.cz - je soubor služeb potřebných pro poskytování internetové prezentace uživatele a dalších služeb potřebných pro provoz libovolného doménového jména třetího řádu, které je ve vlastnictví poskytovatele. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou poskytovatele zveřejněnou na handiwork.cz;

3.2. Server – je soubor hardwarových a softwarových prostředků prostřednictvím kterých poskytovatel poskytuje službu uživateli. Server je trvale připojen do internetu;

3.3. Kredit – kreditem se rozumí finanční částka složená na budoucí úhradu poplatků za užívání klientských služeb handiwork.cz registrovaným uživatelům na účet poskytovatele. Kredit je určen výhradně pro potřeby úhrady poplatků za klientské služby, nedohodne-li se poskytovatel s uživatelem jinak;

3.4. Poplatekpoplatkem se rozumí poplatek hrazený klientem za využití klientské služby, výši poplatku za konkrétní klientské služby a práva z jeho zaplacení vyplývající stanoví poskytovatel a zveřejňuje je (jakož i jejich průběžné změny a úpravy) na serveru. Poplatek je automaticky stržen z kreditu poskytovatelem poté, co klient zadá využití klientské služby způsobem umožněným na serveru. Není-li pro daný poplatek na serveru výslovně uvedeno něco jiného, jsou částky poplatku uváděny včetně DPH.

3.5. Provoz internetové prezentace – e-shopu, je provoz vlastních web aplikací za pomoci softwarových a hardwarových prostředků poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že pronajímané prostředky poskytovatele jsou sdíleny mezi více zákazníky, kteří jsou ve smluvním vztahu s poskytovatelem;

3.6. Klient – klientem se rozumí každý registrovaný uživatel, který složí prostřednictvím bezhotovostního převodu finanční prostředkye, kredit na úhradu poplatků za užívání klientských služeb handiwork.cz. Získání statutu klienta je vždy podmíněno registrací. Není-li prokázáno něco jiného, považuje se za klienta osoba identifikovaná jako plátce platby na účet poskytovatele služby. Užívání služeb handiwork.cz je vyhrazeno osobám, které dosáhly osmnácti let věku (zletilosti);

3.7. Občanský zákoník znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

3.8. Přístupové údaje znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené uživatelem do databáze serveru při Registraci;

3.9. Registrace znamená elektronickou registraci uživatele do databáze serveru, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní serveru a přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze serveru;

4. Práva a povinnosti poskytovatele

4.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, cílený útok na server nebo aplikaci s úmyslem vyřadit službu z provozu, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponentů serveru apod.).

4.2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring svých technologických prostředků nezbytných ke správnému fungování služby. Poskytovatel je oprávněn provést odstavení služby při náhlých havarijních situacích nebo v situacích nezbytných, které jsou však plánované. O odstavení služeb informuje poskytovatel uživatele prostřednictvím svých informačních kanálů.

4.3. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit službu a data před neoprávněným zásahem třetí strany. V případě souběžného ohrožení bezpečnosti provozu služby a nepřetržitého provozu služby, je upřednostňována bezpečnost provozu služby.

4.4. Poskytovatel je povinen upozornit uživatele v dostatečném časovém předstihu na skutečnost, že se blíží konec období, do kdy má uživatel službu aktivní. Poskytovatel tak učiní pomocí e-mailu, který odešle uživateli 7 dnů před koncem sjednaného období.

4.5. Poskytovatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění upravit, smazat či jinak odstranit anebo znepřístupnit některým či všem uživatelům jakýkoli obsah či službu serveru či jakákoli data na serveru umístěná. O takovém odstranění či znepřístupnění není poskytovatel povinen uživatele informovat. Zveřejnění obsahu může být rovněž umožněno na dobu určitou, po jejímž uplynutí bude obsah automaticky smazán.

4.6. Poskytovatel má právo jednostranně ukončit uživateli provoz služby, pokud provozem aplikace uživatele dochází k poškozovaní ostatních zákazníků poskytovatele. O ukončení provozu služby bude uživatel informován prostřednictvím e-mailu.

4.7. Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat uživatele. V případě nedostupnosti služby prokazatelně zaviněné poskytovatelem, odpovídá poskytovatel za škodu do výše poměru částky zaplacené uživatelem za službu k celkové době nedostupnosti služby.

4.8. Poskytovatel neodpovídá za obsah webové prezentace uživatele a pravdivost informací zveřejněných uživatelem. Z tohoto důvodu není povinen kontrolovat nabízené produkty nebo služby, stejně jako informace, které o tomto produktu nebo službě uživatel uvádí. Třetí strana tudíž nemá právo žádat po poskytovateli odškodnění nebo uplatňovat jinou právní odpovědnost za uživatelem uváděné informace.

4.9. Poskytovatel je oprávněn doplňovat obsah vložený na server uživateli reklamním sdělením dle svého uvážení.

4.10. V případě, že poskytovatel zjistí, nebo má důvodné podezření z podvodného jednání uživatele vůči svým zákazníkům, má právo službu dočasně nebo i trvale zneaktivnit.

5. Práva a povinnosti uživatelů

Uživatelé se zavazují při využívání veškerých služeb serveru, tedy zejména při vkládání obsahu na server a užívání služeb serveru, včetně klientských služeb, dodržovat následující pravidla:

5.1. Je zakázáno na server jako obsah, zejména (nikoli však pouze) za účelem zveřejnění v databázi, vkládat nepravdivé, klamavé či zavádějící informace. Je zakázáno vkládat na server osobní údaje dotčených subjektů (fyzických osob) bez současného doložení souhlasu těchto osob poskytovateli.

5.2. Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím autorská práva autora obsahu nebo části obsahu jakožto autorského díla.

5.3. Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím práva vyplývající z průmyslového vlastnictví (zejména ochranných známek) či jinak chráněná práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména v oblasti obchodního tajemství, hospodářské soutěže a pod.).

5.4. Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu. V případě, že obsah spočívá v informacích nebo důkazech nasvědčujících tomu, že byl nebo má být spáchán trestný čin, je uživatel povinen oznámit takovou skutečnost prokazatelně poskytovateli a zároveň Policii ČR nebo státnímu zastupitelství, to vše bezodkladně poté, co takovou věc zjistí. Tím nejsou dotčeny jeho povinnosti podle zákona, např. povinnost překazit trestný čin za podmínek stanovených trestním zákoníkem.

5.5. Pokud se nejedná o služby serveru výslovně k takovému účelu určené (např. prezentační služby a provoz e-shopu), je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím bez souhlasu Poskytovatele zveřejňovat reklamu. Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím rozesílat či zveřejňovat nevyžádaná obchodní sdělení (spam), a to ani v rámci diskusních služeb serveru.

5.6. Je zakázáno jakýmkoli způsobem narušovat provoz serveru a služeb, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků serveru a zásahu do služeb a obsahu serveru jiným způsobem, než který umožňuje poskytovatel v rámci standardně nabízených služeb serveru.

5.7. Systematické či velkokapacitní vkládání obsahu na server je povoleno pouze s předchozím výslovným souhlasem poskytovatele a mimo jiné po zajištění splnění všech povinností podle zákona na ochranu osobních údajů a jiných předpisů uživatelem.

5.8. Je zakázáno šířit informace, které poškozují dobré jméno poskytovatele či jeho pracovníků.

6. Kredit a klientské služby

6.1. Pro složení kreditu na účet poskytovatele za účelem získání statutu klienta a umožnění čerpání klientských služeb handiwork.cz (dobíjení kreditu) je registrovaný uživatel povinen postupovat podle aktuálních instrukcí na serveru. Převedení peněžních prostředků na účet poskytovatele jiným způsobem, zejména pak bez uvedení příslušného identifikátoru, neumožňuje řádnou identifikaci platby a nevede k připsání kreditu. 6.2. Opakované dobíjení kreditu je možné.

6.3. Dobíjení kreditu může podléhat transakčním poplatkům účtovaných poskytovateli platebních služeb využitých klientem při dobíjení kreditu.

6.4. Poskytovatel může dle svého uvážení navýšit klientův kredit o nepeněžní, tzv. bonusový kredit. Bonusový kredit lze použít pouze k úhradě poplatků, u nichž to poskytovatel umožní. Bonusový kredit je nevymahatelný a nelze jej refundovat.

6.5. Uživatel je oprávněn požádat poskytovatele o navrácení aktuálního zůstatku peněžního kreditu, tedy zůstatku, do něhož se nezapočítává aktuální zůstatek bonusového kreditu, a to (neumožní-li poskytovatel na serveru jiný postup) písemnou žádostí na kontakty poskytovatele. Za navrácení aktuálního zůstatku kreditu klientovi do 6 měsíců od dobití kreditu je poskytovatel s ohledem na zamezení možných daňových triků oprávněn strhnout z vraceného kreditu transakční poplatek ve výši do 50 % aktuálního zůstatku kreditu, minimálně však 1.000, - Kč. V případě navrácení aktuálního zůstatku kreditu klientovi po uplynutí 6 měsíců od dobití kreditu činí transakční poplatek maximálně 10 % aktuálního zůstatku kreditu, nejméně však 100,- Kč. Nepostačuje-li aktuální zůstatek kreditu na úhradu transakčního poplatku, vrácení kreditu nebude provedeno.

6.6. S ohledem na skutečnost, že kredit je určen pro úhradu klientských služeb serveru klientem, se maximální doba vedení kreditu klienta omezuje na dobu dvou (2) let od posledního dobití kreditu. Klient je povinen kredit v uvedené době vyčerpat, jinak kredit propadá poskytovateli v celé nevyčerpané výši.

6.7. Veškeré reklamace týkající se kreditu, jeho dobíjení, čerpání a zůstatku, je klient povinen doručit poskytovateli nejpozději do jednoho (1) měsíce od provedení příslušné změny výše kreditu.

6.8. S ohledem na skutečnost, že v době připsání kreditu na účet uživatele není poskytovateli známo, jaké objednávky klientských služeb bude klient zadávat a jaké klientské služby bude čerpat, nepředstavuje dobíjení kreditu poskytnutí zálohy na budoucí plnění poskytovatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění tak je den zakoupení kreditu.

6.9. Výši poplatků za jednotlivé klientské služby a podmínky čerpání jednotlivých klientských služeb handiwork.cz stanoví poskytovatel, a to jejich uvedením v ceníku služeb na handiwork.cz.

6.10. V souvislosti s úhradou poplatku a klientskými službami serveru platí mimo jiné následující:

6.10.1. Poskytovatel je oprávněn rozsah klientských služeb, podmíněných úhradou poplatku, libovolně rozšiřovat i zmenšovat, jakož i libovolně upravovat výši poplatků. Rozhodující pro úhradu poplatku je vždy jeho výše stanovená na serveru v době objednání klientské služby uživatelem.

6.10.2. Poskytovatel je oprávněn podmínit úhradu poplatku, získání statutu klienta a čerpání klientských služeb splněním specifických podmínek, např. za účelem ověření identity klienta.

6.10.3. Poskytovatel je oprávněn kdykoli odebrat kterémukoli uživateli status klienta v případě, že poruší tyto Podmínky anebo právní předpisy související s užíváním služeb handiwork.cz, a to i bez předchozího oznámení a prokazování důvodu. V takovém případě celá částka nevyčerpaného kreditu propadá poskytovateli.

6.10.4. Čerpání klientských služeb může být zprovozněno s časovým odstupem po jejich zadání na handiwork.cz.

6.10.5. Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí klientské služby v případě, že kredit klienta nepostačuje na úhradu poplatku.

6.10.6. Poskytovatel je oprávněn kdykoli požadovat prokázání složení kreditu registrovaným uživatelem, zadávajícím klientskou službu.

6.10.7. Poskytovatel je oprávněn omezit celkový počet klientů v časovém období.

6.10.8. Poskytovatel neodpovídá za výpadky služeb bankovních institucí a dalších poskytovatelů platebních služeb, v důsledku, kterých je uživateli znemožněna nebo ztížena úhrada kreditu, získání statutu klienta anebo čerpání klientských služeb.

7. Odpovědnost a sankce

7.1. Uživatel je plně odpovědný za obsah, který na server umístí. Poskytovatel neprovádí průběžnou kontrolu veškerého obsahu, který uživatel na server umísťuje; poskytovatel není povinen dohlížet na obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na nesprávnost či protiprávnost obsahu.

7.2. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může identifikační údaje o uživateli poskytnout osobám, jejichž práva byla jednáním uživatele (domněle či skutečně) poškozena, jakož i v případě, kdy to poskytovateli ukládá zákon.

7.3. Uživatel bere na vědomí, že i v případě, že v souvislosti s obsahem na serveru dojde k porušení zákonů jiné země než České republiky, nese výlučnou odpovědnost za takové porušení uživatel.

7.4. V případě, že poskytovateli vznikne škoda v důsledku porušení těchto Podmínek anebo zákona uživatelem v souvislosti s užíváním serveru a jeho služeb, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným na server uživatelem, zavazuje se uživatel takovou škodu uhradit za poskytovatele, a není-li to možné, nahradit takovou škodu poskytovateli následně v plné výši a včetně ušlého zisku a dalších souvisejících škod, nákladů a ztrát.

7.5. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v souvislosti s využíváním služeb serveru, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným uživatelem či jinými uživateli na server; pro případ, že by byl poskytovatel za takové škody sjednán odpovědným, souhlasí uživatel s tím, že rozsah náhrady škody v takovém případě nepřekročí částku 1.000, - Kč.

7.6. Poskytovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi uživateli či mezi uživatelem a třetí osobou, vzniklých při využívání služeb serveru anebo sjednaných na serveru. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za správnost, vážnost či závaznost obsahu (včetně návrhů, nabídek a jejich přijetí) umístěného na server uživateli, ani za splnění vzájemných závazků mezi uživateli anebo mezi uživatelem a třetí osobou sjednaných při využívání služeb serveru anebo na serveru.

8. Licenční ujednání

8.1. Server poskytuje mimo jiné služby zahrnující přímé vkládání obsahu uživateli na server tak, že takový obsah bude veřejně dostupný, například diskusní fórum. Uživatel pro takový případ umístěním veřejného obsahu na server prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn k zveřejnění, šíření a veškerému v rámci služeb serveru umožňovanému nakládání s veřejným obsahem a veškerými jednotlivými součástmi obsahu a že veřejný obsah není zatížen právy třetích osob (zejména dotčených subjektů) neslučitelnými s umístěním obsahu na server.

8.2. Uživatel umístěním veřejného obsahu na server uděluje poskytovateli nevýhradní, avšak časově, regionálně, osobně ani jinak neomezenou dále převoditelnou licenci k užívání veřejného obsahu a nakládání s veřejným obsahem v rámci jakéhokoli média, včetně oprávnění k pozměňování veřejného obsahu, a to bezúplatně. Poskytovatel je v rámci licence zejména oprávněn veřejný obsah dále zveřejňovat a šířit a dále s ním nakládat v rámci služeb serveru, jakož i mimo server.

8.3. Licence udělená uživatelem poskytovateli k veřejnému obsahu nezaniká ani smazáním veřejného obsahu ze serveru ani ukončením registrace, statutu klienta či jiným ukončením užívání serveru uživatelem.

8.4. V případě, že by práva uživatele k veřejnému obsahu neumožňovala udělení licence v rozsahu dle čl. 8.2, platí, že licence je poskytovateli udělena v nejširším možném rozsahu, k jehož udělení by uživatel byl oprávněn. Uživatel je v takovém případě povinen oznámit poskytovateli příslušná omezení udělované licence a odpovídá poskytovateli za veškeré škody, které poskytovateli vzniknou v důsledku toho, že licence nebyla udělena v rozsahu předvídaném poskytovatelem.

8.5. Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do práv jiných osob k veřejnému obsahu umístěnému na serveru, zejména pak do práv poskytovatele k obsahu umístěnému na serveru, tento veřejný obsah či jeho část dále šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu poskytovatele nebo jiného oprávněného vykonavatele práv. Souhlas poskytovatele pro tyto účely musí obsahovat i výslovné uvedení konkrétního veřejného obsahu, k němuž se souhlas váže, a podmínky udělení souhlasu.

8.6. Ustanovením bodu 8.5 nejsou dotčena práva klienta související s využíváním klientských služeb, za předpokladu, že tím nejsou porušována jiná ustanovení těchto Podmínek či zákon.

8.7. Uživatel nesmí nijak měnit ani upravovat obsah serveru, který není dle povahy daných služeb poskytovatelem k takové úpravě určen. Je však vždy oprávněn požádat poskytovatele serveru o opravu jím vloženého obsahu, pokud neodpovídá skutečnosti.

8.8. Ustanovení tohoto čl. 8. se nepoužijí, pokud jde o osobní údaje o dotčených subjektech a uživatelích, ledaže by to bylo v souladu se zákonem a pravidly nakládání s osobními údaji. Veřejný obsah nesmí obsahovat osobní údaje třetích osob, ledaže by zároveň s jeho vložením na server byl poskytovateli doložen souhlas subjektu osobních údajů.

9. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Poskytovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.handiwork.cz/ochrana-osobnich-udaju-2/

Kontaktní údaje poskytovatele pro komunikaci s uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci www.handiwork.cz/kontakt.

10. Rozhodné právo

Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Účinnost

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 8. dubna 2019.